Propósito

Transformar o rural nun medio máis próspero e sustentable.

O Foro Rural Sustentable é un evento da Fundación Galicia Sustentable, impulsado por Corporación Hijos de Rivera e GADIS para favorecer o encontro de ideas e propostas que proveñen directamente de iniciativas que están a realizar unha contribución á sustentabilidade do rural.

É un evento de carácter anual que reúne a expertos, profesionais, investigadores, empresarios e representantes da sociedade civil para discutir e promover a sustentabilidade do rural.

O Foro céntrase na procura de solucións sustentables en áreas como a produción agroalimentaria, a conservación dos servizos ecosistémicos, a prosperidade da poboación, a calidade de vida e a preservación do patrimonio cultural.

Durante o foro, levanse a cabo conferencias maxistrais, paneis de discusión, mesas de debates e/o presentacións de casos de estudo e iniciativas que están a transformar o rural nunha contorna sustentable.

Os participantes teñen a oportunidade de aprender de expertos destacados, compartir as súas propias experiencias, establecer contactos e colaborar en grupos de traballo para desenvolver propostas concretas e recomendacións que promovan a sustentabilidade a nivel local e global.

O resultado último do Foro Rural Sustentable é xerar alianzas, compartir coñecemento e promover cambios regulatorios que contribúan á transformación do medio rural.

Impulsa

Organiza

Contexto

Por que é necesario un Foro par o Rural?

Moitos dos impactos sobre o medio teñen os seus maiores efectos nas zonas rurais que enfrontan retos significativos: a explotación de recursos naturais, a perda de biodiversidade, a migración cara a áreas urbanas, a falta de acceso a servizos básicos e a degradación ambiental son algúns dos desafíos que ameazan a viabilidade e calidade de vida no medio rural.

Ademais, actividades eminentemente rurais, como a agricultura e a gandería, teñen impactos significativos en cuestións como o cambio climático. Nun mundo cada vez máis interconectado, a sustentabilidade do rural é unha compoñente crucial da sustentabilidade global. As decisións e accións tomadas en áreas rurais teñen un efecto cachoeira en sistemas máis amplos, incluída a seguridade alimentaria e a saúde do planeta.

A pesar de todo isto, é moi frecuente que as comunidades rurais carezan de acceso a información sobre prácticas sustentables específicas sobres as súas actividades así como de potenciais beneficios. O despoboamento e a perda de masa crítica fai necesario máis que nunca a creación dun espazo para recoller a voz, a opinión e as propostas das persoas e iniciativas que hoxe seguen contribuíndo á sustentabilidade e a prosperidade do medio rural.

A pesar de todo isto, é moi frecuente que as comunidades rurais carezan de acceso a información sobre prácticas sustentables específicas sobres as súas actividades así como de potenciais beneficios. O despoboamento e a perda de masa crítica fai necesario máis que nunca a creación dun espazo para recoller a voz, a opinión e as propostas das persoas e iniciativas que hoxe seguen contribuíndo á sustentabilidade e a prosperidade do medio rural.

Realizar un foro sobre a sustentabilidade no ámbito rural é esencial para abordar os desafíos únicos que enfrontan estas comunidades. Desde a conservación do medio ambiente e a equidade económica ata a preservación da identidade cultural, o foro brindaría un espazo vital para compartir coñecementos, intercambiar perspectivas e xerar solucións prácticas. Ademais, esta plataforma non só sensibilizaría á sociedade sobre a importancia dun desenvolvemento rural sostible, senón que tamén sería un punto de partida para a colaboración entre diversos actores, a promoción de cambios regulatorios e a creación dun futuro máis viable para as comunidades rurais.

Obxectivos

Impulsar a sustentabilidade

Informamos sobre os desafíos actuais na agricultura convencional e os beneficios da agricultura regenerativa para a saúde do chan, o clima e a biodiversidade.

Compartir Coñecemento

Presentamos investigacións científicas, prácticas exitosas e leccións aprendidas en campos relacionados directa ou indirectamente coa sustentabilidade.

Crear Alianzas

Promovemos alianzas estratéxicas con organizacións, grupos de interese e expertos en políticas públicas para fortalecer a voz colectiva e aumentar a influencia no proceso de cambio regulatorio.

Propoñer Solucións

Identificar e discutir as barreiras existentes para a implementación dunha axenda sustentable e desenvolver estratexias concretas para superalas.

Inspirar o cambio

Pular pola toma de medidas concretas nas propias comunidades e explotacións así como promover a sustentabilidade como unha solución viable para o futuro do medio rural.